MN White %: 0100
MA White %: 0100
TX White %: 0100